Cihan Güngör | Bilişim Günlüğü

PowerShell ile IIS Add Application – Convert to Application

New-Item IIS:\Sites\Academics -physicalPath C:\inetpub\wwwroot\Default_Web_Site\Academics -type VirtualDirectory ConvertTo-WebApplication IIS:\Sites\Default_Web_Site\Academics Set-ItemProperty IIS:\sites\Default_Web_Site\Academics -name applicationPool -value Academics   Yukarıdaki PowerShell satırlarını *.Ps1 uzantısı ile kaydettikten sonra istediğimiz sunucu üzerinde “Windows PowerShell ISE” veya PowerShell command line ile çalıştırdığımızda otomatik olarak Add Application ayarlarını…

PowerShell ile IIS Application Pool Yaratma Script

Aşağıda paylaşmış olduğum PowerShell script’ni  “Windows PowerShell ISE” ile çalıştırabilirsiniz.   Import-Module WebAdministration New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa1” -Type AppPool New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa2” -Type AppPool New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa3” -Type AppPool # Kullanılacak .NET hangi sürüm olacak.…